Generalforsamling

2023:

Der holdes generalforsamling den 4. marts 2023. Indkaldelse ligger her.


2022: 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i 2022  den 6. februar 2022. Indkaldelse ligger her.

Referat fra generalforsamlingen ligger her:


2021:

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 14. marts 2021. Referatet kan læses her


2020:

Der blev holdt stiftende generalforsamling den 1. november 2020.

 

WEDKs vedtægter kan ses her:

 

Vedtægter


Working Equitation Foreningen Danmark WEDK


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Working Equitation Foreningen Danmark. Forkortet WEDK. 


Foreningens hjemsted er formandens bopæl.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udbredelsen af Working Equitation (herefter forkortet WE) i Danmark, gennem oplysning, trænings- og stævneaktiviteter, samt at kunne repræsentere Danmark i internationale sammenhænge. Dette gøres så vidt muligt i overensstemmelse med den internationale organisation WAWE´s regler og retningslinjer.


§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at bidrage positivt til WE aktiviteter i Danmark, og som betaler kontingent. Medlemmer kan optages til enhver tid og medlemskabet løber kalenderåret ud.


Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsesflertal, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål eller udviser personfjendsk eller anden stærkt upassende adfærd, som er miskrediterende for foreningen.


Medlemmer som ikke har indbetalt kontingent 1. februar, betragtes som udmeldt af WEDK. Det påhviler medlemmet at holde foreningen oplyst om korrekt e-mailadresse.


Udmeldte/bortviste medlemmer har intet økonomisk krav på foreningen.


§ 4 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes, for det næstkommende år, på den ordinære generalforsamling. 


Kontingentet betales for et regnskabsår ad gangen, og indbetales efter bestyrelsens anvisninger.


§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinære generalforsamlinger bør tilstræbes afholdt ved personligt fremmøde, men bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at afholde ordinære generalforsamlinger online. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutning herom.


Ordinær generalforsamling, afholdes en gang om året, i 1. kvartal.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved e-mail og elektronisk platform, med mindst 3 ugers varsel og vedlægges dagsorden.


Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Lokationen for afholdelse af generalforsamlingen besluttes af bestyrelsen.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter;


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, samt budget for næstkommende regnskabsår.

  6. Fastlæggelse af kontingent for det næstkommende regnskabsår

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand.

  8. Valg af suppleanter

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant

  10. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling, afholdes når en generalforsamling, bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne forlanger det. Denne skal ligeledes indkaldes med 3 ugers varsel.


Ekstraordinær generalforsamling skal altid afholdes ved personligt fremmøde.


§ 6 Beslutninger

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formandens stemme majoritet. Et medlem kan maksimalt medbringe 10 fuldmagter.


Medlemmer som er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse, er stemmeberettiget.


Forslag om vedtægtsændringer, kan kun vedtages på en generalforsamling, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 7 Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen i henhold til vedtægterne og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til udvalg.


Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand, kasser og sekretær samt evt. et antal menige medlemmer, senest ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen men forskudt, således at næstformand og kasserer er på valg ét år og formand og sekretær det følgende år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen og skal være fyldt 18 år.


Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant som gennemgår og godkender/afviser årsregnskabet inden generalforsamlingen. Revisoren behøver ikke at være medlem af foreningen.


Foreningens Regnskabs- og aktivitets år går fra 1. januar til 31. december.


§ 8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og ét andet bestyrelsesmedlem i forening.

Udadtil repræsenteres foreningen af formanden, men denne kan uddelegere opgaver.


§ 9 Foreningens midler

Foreningens kontante midler indestår på, en af bestyrelsen oprettet bankkonto. Kun formand og kasserer kan hæve på kontoen. Passiver i form af teknisk udstyr, banemateriel, merchandise o.a. opbevares efter bestyrelsens anvisninger og nedskrives i værdi efter almindelige regnskabsmæssige principper.


Medlemmer kan søge om tilskud til arrangementer i henhold til §2. Der skal fremlægges budget til bestyrelsens godkendelse. Ved refusion, skal udgifter dokumenteres og kopi af kvittering indsendes til bestyrelsen.


Bestyrelsen tilser, at der er den fornødne sikkerhed i egenkapitalen, at der ikke opstår inhabilitet og tilstræber ligebehandling af foreningens medlemmer.


§ 10 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, hvis mindst 4/5 af samtlige fremmødte medlemmer er enige herom. Eventuelle overskydende midler efter afviklingen af foreningen, overdrages til Hestens Værn, CVR nr. 56787011.---000--- 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram